Record details

Title
    Palaeodrainage systems at the basal unconformity of the Bohemian Cretaceous Basin: roles of inherited fault systems and basement lithology during the onset of basin filling
Author
    Čech, Stanislav
    Grygar, Radomír
    Laurin, Jiří
    Svobodová, Marcela
    Špičáková, Lenka
    Uličný, David
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 4
Pages
    16
Year
    2009
Thesaurus term
    Bohemian Cretaceous Basin, Cenomanian, Palaeodrainage systems
Keyword
    Basal
    Basement
    Basin
    Bohemian
    Cretaceous
    During
    Fault
    Filling
    Inherited
    Lithology
    Onset
    Palaeodrainage
    Roles
    Systems
    Unconformity
Abstract (in czech)
   Práce se týká syntézy dostupných dat o distribuci cenomanských paleodrenážních systémů v české křídové pánvi vyplněné fluviálními a estuarijními sedimenty a interpretace jejich vztahu s jednotkami a tektonikou fundamentu. Několik lokálních paleodrenážních systémů, oddělených elevacemi, bylo odvodňováno do tethydní a boreální paleogeografické provincie. Umístnění a směry paleoúdolí byly silně ovlivněny zděděnou tektonikou variského fundamentu.
Abstract (in english)
   A synthesis of available data on distribution of Cenomanian-age palaeodrainage systems in the Bohemian Cretaceous Basin, filled by fluvial and estuarine strata, and an interpretation on their relationships to the basement units and fault systems. Several local palaeodrainage systems developed and separated by drainage divides which separated the drainage basins of the Tethyan and Boreal palaeogeographic realms. The locations and directions of palaeovalleys were strongly controlled by positions of inherited Variscan basement fault zones.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014