Record details

Title
    Paleoenvironmentální výzkum na hradišti Vladař
Other titles
    Palaeoenvironmental investigations at the hillfort Vladař(Czech Republic)
Author
    ,
    Kaplan, M.
    Mikolášová, K.
    Pokorný, P.
    Sádlo, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Archeologické rozhledy
Vol./nr.
    Roč. LVII, č. 1
Pages
    43
Year
    2005
Thesaurus term
    La-Téne period, fortified hilltop site, cistern, pollen analyses, palaeoecology, environmental archaeology
Keyword
    Hradišti
    Paleoenvironmentální
    Vladař
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Hradiště Vladař v západních Čechách dlouho unikalo soustředěné pozornosti archeologů. V posledních letech zde probíhá výzkum, jehož podstatným aspektem se stala účast přírodovědců různého zaměření. Důvodem jsou ideální podmínky pro podobnou mezioborovou spolupráci. ? kromě tradičních archeologických situací můžeme k paleoenvironmentálním analýzám využít výplň umělé vodní nádrže, která se nachází uprostřed hradištní akropole. Nádrž poskytla souvislý sedimentární záznam s množstvím dobře zachovaných biologických pozůstatků, přičemž nejstarší vrstvy vznikly na přelomu 5. a 4. stol. BC. V té době byl zkoumaný prostor téměř zcela odlesněn a intenzivně zemědělsky využíván. Na samém sklonku 3. stol. BC došlo k částečnému opuštění hradiště; doklady předchozího masivního osídlení mizí. Na přelomu letopočtu bylo hradiště opuštěno zcela a proběhla vegetační sukcese k zapojenému lesu. V 6. stol. n. l. nastoupila nová vlna kolonizace, která vyvrcholila později vznikem vrcholně středověké kulturní k
   rajiny.
Abstract (in english)
   Palaeoenvironmental investigations at the hillfort Vladař(Czech Republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014