Record details

Title
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (Kampan?)-Paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední Východ)
Author
    Konzalová, Magda
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2002, -
Pages
    s. 209-210
Year
    2003
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 80-7075-610-1.
    Překlad názvu: Planctonic microfossil Concentricystes Ross. 1962 from Neogene and (Campanian?)-Paleogene deposits of tropical and arid areas (Malaysia and Middle East)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Kalimantan and Middle East
    planctonic microfossils
    terrestrial and marine environment
Keyword
    1962
    Aridní
    Concentricystes
    Kampan?)-Paleogénu
    Malajsie
    Mikrofosilie
    Neogénu
    Oblasti
    Planktonní
    Ross
    Sedimentů
    Střední
    Tropické
    Východ
Abstract (in czech)
   Planktonní řasové mikrofosílie Concentricystes byly zaznamenány a identifikovány v palynologických společenstvech centrálního Kalimantanu v Malajsii a na Středním Východě. Jsou užívány jako ukazatel paleoprostředí, s přihlédnutím k celému společenstvu. Byly zjištěny v terestrických siltových jílech a podle jejich výskytu, spolu s dalšími komponentami řas a vyšších rostlin, bylo odlišeno bažinné prostředí ovlivněné v některých etapách přílivovou/odlivovou marinní zónou. Jiné nálezy a společenstva s Concentricystes, zaznamenané dříve, jsou vázány na břidlice a reprezentují prostředí mořských bituminozních břidlic z východní části Středního Východu. Oba typy prostředí, jejich palynomorfy a ostatní rostlinné a živočišné zbytky zachované v palynologickém společenstvu, jsou podrobněji specifikovány s ohledem na prokázaný výskyt Concentricystes.
Abstract (in english)
   Specimens of Concentricystes Ross., algal planktonic microfossil incertae sedis, were recorded in palynological assemblages from the Central Kalimantan in Malaysia and Middle East. They are used as an palaeoenvironmental marker, with respect to the whole assemblage composition. Swampy and intertidal environments have been distinquished after their occurence in terrestrial deposits, referred to the co-occurence of other algae and higher plants. Another finds and assemblage yielding Concentricystes, recorded earlier, are bound to shales and represent environment of marine bituminous shales from eastern Middle East. Both environments, their palynomorphs and palynodebries are specified in more detail with respect to the Concentricystes evidence.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012