Record details

Title
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
Other titles
    Prospekce na zlato a nové výskyty zlatonosné mineralizace ve východním Mongolském Altaji
Author
    Aichler, Jaroslav
    Bolormaa, Khasbazar
    Buriánek, David
    Byambasuren, Dolgor
    Hanžl, Pavel
    Malec, Jan
    Sidorinová, Tamara
    Táborský, Zdeněk
    Večeřa, Josef
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 2
Pages
    16
Year
    2008
Thesaurus term
    geochemical prospecting, gold, Mongolian Altay, Lake Terrane, Khan Taishir Formation
Keyword
    Altay
    Eastern
    Gold
    Gold-bearing
    Mineralization
    Mongolian
    New
    Occurrences
    Prospection
Abstract (in czech)
   Geologické mapování 1:50.000 a regionální geochemická prospekce ve východní části Mongolského Altaje zjistily nové výskyty zrudnění Au, polymetal. rud a (Ba)-As-Sb-Hg mineralizace. Geochemické práce byly kombinací šlichové prospekce, analýz suchých stream-sedimentů a litogeochemie. Typ primárních zdrojů a relativní vzdálenost rozsypových zlatinek byly posuzovány podle jejich morfologie a složení. Zjištěné zlatonosné mineralizace jsou představovány hlavně Au- a Au(Ag)-křemennými žilami, situovanými v neoproterozoických bazických metavulkanitech a v permských vulkanitech. Zlato provází i žilnou až rozptýlenou polymetalickou mineralizaci v některých proterozoických a spodně paleozoických formacích. Perspektivní výskyt klastického zlata v mesozoických konglomerátech a pískovcích byl nalezen na severním úpatí pohoří Zamtyn Nuruu v okolí hory Samoandamba Uul. Geochemické výzkumy ukázaly, že množství výskytů rudních indicií ve dvou oblastech, tvořících mapované území, je zřetelně rozdílné.
Abstract (in english)
   New occurrences of Au, Cu, Zn and (Ba)-As-Sb-Hg mineralizations were discovered by geological mapping 1:50,000 and regional geochemical prospection in the eastern Mongolian Altay. The panned-heavy mineral survey was combined with the dry stream-sediment geochemistry and lithogeochemical sampling. The morphology and composition of placer gold grains were studied in order to estimate the type of primary source and his distance from the placer. The ascertained gold-bearig mineralizations are represented namely by Au and Au-(Ag) quartz veins in Neoproterozoic basic metavolcanic rocks and in Permian volcanic rocks. Gold locally accompanies vein-disseminated base metal mineralization in some Proterozoic and Lower Palaeozoic formations. A prospective occurrence of clastic gold in Mesozoic conglomerates and sandstones was found at the northern edge of the Zamtyn Nuruu Mts. around the Samoandamba Uul. There is a distinct contrast in quantity of ore indices between the two terranes forming the s
   tudied area.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014