Record details

Title
    Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách
Author
    Vavro, Leona
Conference
    PhD. Workshop 2008 (19.11.2008-20.11.2008 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    PhD. Workshop 2008 Proceedings
Pages
    S. 77-79
Notes
    Překlad názvu: Contribution to the up to date state of the rock fracture toughness measurement
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    crack
    fracture toughness
    rock
Keyword
    Horninách
    Houževnatosti
    Lomové
    Měření
    Příspěvek
    Současnému
    Stavu
Abstract (in czech)
   Předložený příspěvek shrnuje základní poznatky o vývoji metodiky lomové houževnatosti hornin v podmínkách laboratoří Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě. Byly odebrány vzorky tří základních druhů hornin (žula, pískovec, mramor)a z nich připravena zkušební tělesa pro měření lomové houževnatosti hornin pomocí metody 1 testovací úrovně I. Byla provedena první měření a na jejich základdě byly vypočteny první hodnoty lomové houževnatosti vybraných vzorků hornin.
Abstract (in english)
   Presented contribution gives basic knowledge of the development in the methodology of rock fracture toughness measurement in the laboratories of the Institute of Geonics AS CR in Ostrava. So far, there have been taken samples of three basic types of rocks (e. g. granite, sandstone, marble) and in the present times there are being prepared the specimen for the rock fracture toughness measurement using the method 1 of the first test level. There were realized the first measurements and according to their results there were calculated the real values of fracture toughness of chosen rock samples.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012