Record details

Title
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
Author
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Other author; role
   Ložek, Vojen

   Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Research Reports
Vol./nr.
    Roč. 17, -
Pages
    s. 21-25
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA300130504, GA AV ČR
    Překlad názvu: Půdní pokryv jako ukazatel environmentálních změn
    Rozsah: 5 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    elementary soil processes
    micromorphology
    mineralogy
    parent materials
    pedodiversity
    protected areas
    structure of soil cover
Keyword
    Areas
    Changes
    Cover
    Environmental
    Indicator
    Prague
    Protected
    Soil
Abstract (in czech)
   Struktura půdního pokryvu v Praze a její změny byly stanoveny na základě studia půd v chráněných územích a prostorech s různým typem antropogenního zatížení. Podmínky pedogeneze byly definovány z hlediska výsledků stanovení pH, kationtové výměnné kapacity, výměnných kationtů, půdní organické hmoty, zrnitostního rozboru, mineralogie jílové frakce, makromorfologické a mikromorfologické analýzy. Stupeň pedodiverzity je vyšší v chráněných územích než v antropogenně ovlivněné krajině. Narušení stability pedogeneze v územích se zemědělským zatížením, intravilánu a extravilánu je běžným jevem. Indikátorem environmentálních změn je stav půdní organické hmoty. Klíčové slova: chráněná území; pedodiverzita; dílčí pedogenetické procesy; struktura půdního pokryvu; půdotvorné substráty; mineralogie; mikromorfologie
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012