Record details

Title
    Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část
Other titles
    Overall Assessment of Theoretical and Experimental Investigation of Charles Bridge in 1994-2004, Part 1
Author
    Gregerová, Miroslava
    Pospíšil, Pavel
    Wasserbauer, Richard
    Witzany, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Stavební obzor
Vol./nr.
    Roč. 3/14, č. 3/2005
Pages
    18
Year
    2005
Thesaurus term
    biochemical
    building material
    Charles Bidge
    chemical
    degradatio processes
    mechanical and physical properties
Keyword
    1994-2004
    Experimentálního
    Hodnocení
    Karlova
    Letech
    Mostu
    Souhrnné
    Teoretického
    Výzkumu
Abstract (in czech)
   V letech 1994-2004 se uskutečnil teoretický a experimentální výzkum zaměřený zejména na problematiku vlivu nesilových účinků na kamennou konstrukci Karlova mostu. Teoretický a experimentálním výzkum zahrnoval problematiku historické kamenné konstrukce z hlediska mineralogického a petrografického, problematiku degradačních procesů chemických a biochemických a vliv těchto procesů na fyzikálně mechanické vlastnosti stavebních materiálů Karlova mostu. Součástí tohoto výzkumu bylo dlouhodobé sledování vlhkostí pískovcových a arkózových kamenných bloků, sledování deformací a přetváření mostní konstrukce. Zvláštní pozornost byla věnována numerické analýze vlivu změny teploty na nanmáhání a deformace kamenné mostní konstrukce a její interakce s výplňovými vrstvami tělesa mostu, popřípadě vlivu některých konstrukčních úprav provedených v rámci opravy v letech 1967 až 1975. V rámci numerických analýz byly posouzeny účinky vynucených přetvoření způsobených poklesem, posunem, popř.
Abstract (in english)
   The theoretical and experimental investigation of Charles Bridge, focused mainly on the impact of non-force effects on the bridge stone structure, was conducted from 1994 to 2004. The theoretical and experimental research was concentrated on the exploration of the historical stone structure with regard to mineralogical and petrographic aspects, chemical and biochemical degradation processes, as well as their influence on physical and mechanical properties of the building materials used in the bridge construction. The described investigation was also aimed to monitor the moisture of sandstone and arkose stone blocks in a long run, and to study deformations and strain of the stone structure of the bridge. Special attention was paid to numerical analysis of the temperature change effect on the stress and deformation of the stone bridge structure, and its interaction with the filling layers of the bridge body, or the impact of some bridge modifications performed in the reconstruction of 19
   67 -1975.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012