Record details

Title
    Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Other titles
    Stavba a dynamika hlubokých svahových deformací v Magurské skupině příkrovů, Vnější Západní Karpaty (Česká republika)
Author
    Baroň, Ivo
    Cílek, Václav
    Hubatka, F.
    Krejčí, Oldřich
    Melichar, Rostislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Natural Hazards and Earth System Sciences
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    14
Year
    2004
Thesaurus term
    slope failures, landslides, flysch, landslide dating,
Keyword
    Carpathians
    Czech
    Deep-Seated
    Dynamics
    Failures
    Flysch
    Magura
    Nappe
    Outer
    Republic
    Slope
    Structure
    Western
Abstract (in czech)
   Článek prezentuje výsledy komplexního interdisciplinárního výzkumu tří hlubokých svahových deformací v račanské jednotce magurského flyše Vnějších Západních Karpat. Liší se od sebe mechanizmem pohybů, stavbou, současným stupněm aktivity i mírou přemístění hmot v závislosti na litologii, strukturním plánu území rozčleněném zlomy (umožňujícími navíc hlubší zvětrávání), reliéfu, přítomnosti expandujících jílů a klimatických faktorech. Podle výsledků radiokarbonového datování je jim přisuzováno holocénní nebo pozdně glaciální (pozdně Würmské) stáří.
Abstract (in english)
   The paper presents the results of a detailed survey and reconstruction of three distinct deep-seated slope failures in the Raca Unit of the Magura Nappe, Flysch Belt of the Western Carpathians in the Czech Republic. An interdisciplinary approach has enabled a global view of the dynamics and development of these deep-seated slope failures. The main factors influencing their development have been flysch-bedrock structure, lithology, faulting by bedrock separation (which enabled further weakening through deep weathering), geomorphic setting, swelling of smectite-rich clays, and finally heavy rainfall. All of the slope failures considered here seem to have originated during humid phases of the Holocene or during the Late Glacial.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014