Record details

Title
    Temporal chemical stability of groundwater in impermeable fractured granite
Other titles
    Časová chemická stability podzemní vody v nepropustném rozpukaném granitu
Author
    Bláha, Vladimír
    Pačes, Tomáš
    Rukavičková, Lenka
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Water-Rock Interaction, volume 2
Pages
    4
Notes
    Akce: 2007 ; Kunming
Thesaurus term
    Groundwater, chemical composition, chemical stability, temporal trends, fractured granite, hydraulic conductivity
Keyword
    Chemical
    Fractured
    Granite
    Groundwater
    Impermeable
    Stability
    Temporal
Abstract (in czech)
   Do kompaktního granitu byly vyvrtány tři výzkumné vrty do hloubky 300 m. Vzdálenost mezi vrty byla přibližně 10 m. Byl testována hydraulická konduktivita puklinových zón. Koeficienty hydraulické konduktivity obvykle klesaly s hloubkou a pohybovaly se v rozmezí 2.9E-11 to 1.6E-6 m/s. Šest měsíců po hydraulických zkouškách, jeden vrt byl vybaven pakry, které izolovasly4 hloubkové etáže. Velmi male množství podzemní vody bylo z těchto etáží měsíčně odčerpáno a analyzováno. Bylo zjištěno, že vrtání a hydraulické zkoušky narušily chemické složení podzemní vody a že koncentrace rozpuštěných složek dosáhly ustáleného stavu až po dlouhé době. Každá z chemických složek se chovala rozdílně a doba k ustálení trvala od 20 do 400 dnů v závislosti na dané složce. Příklady časových trendů zahrnují rozpuštěný Na, Ca, Mo a organický uhlík. Příčiny pozorovaných trendů jsou diskutovány.
Abstract (in english)
   Three test holes to 300 m were drilled in compact fractured granite. The distance between the drill holes was about 10 m. Hydraulic conductivity through fracture zones were tested. The hydraulic conductivity coefficients usually decrease with depth and their range was from 2.9E-11 to 1.6E-6 m/s. Six month after the hydraulic tests, one of the holes was equipped with packers to isolate 4 depth sections. Very small quantities of groundwater were monthly withdraw from the sections and analyzed. It was found that the drilling and hydraulic testing disturbed chemical composition of ground water and that the concentrations of dissolved components reached a steady state after prolonged time. Each chemical component behaved differently and the time to steady state took from 20 to 400 days depending on the dissolved component involved. Examples of the temporal trends include dissolved Na, Ca, Mo and organic carbon. Causes for observed trends are discussed.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014