Record details

Title
    Terasy řeky Malše
Statement of responsibility
    Václav Novák
Other titles
    Terraces of the river Malše
Author
    Novák, Václav, 1945-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 30, č. 3
Pages
    s. 75-82
Year
    1990
Notes
    3 obr., 1 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Subject group
    budějovická pánev
    eroze
    geomorfologie akumulačních oblastí
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    terasy
    tvary geomorfologické
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Jihočeský kraj
Keyword
    Malše
    řeky
    Terasy
Abstract (in czech)
   Rozšíření štěrkopískových sedimentů Malše závisí na jejich geomorfologické pozici. Údolní terasa je vyvinuta souvisle po celé délce toku, kdežto ostatní pleistocenní terasy na údolních svazích jsou zachovány jen v reliktech. Na středním toku jsou tyto relikty drobné, nesouvislé, na dolním toku jsou vyvinuty ve značných mocnostech a vytvářejí souvislé lineárně protažené výskyty podél toku. Nový rozbor sklonové křivky umožnil zjistit polohy místních erozních bází. Charakteristická nespojitost derivace sklonové křivky v místě soutoku se Stropnicí ukazuje na to, že říční terasy od tohoto místa do Českých Budějovic jsou již terasami Stropnice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012