Record details

Title
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
Other titles
    Ultrapotassic plutonic rocks of the Chotělice Intrusive Complex in the basement of the Bohemian Cretaceous Basin, Eastern Bohemia
Author
    Holub, František
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce (Geoscience Research Reports)
Vol./nr.
    Roč. 2011, č. 1
Pages
    6
Year
    2012
Thesaurus term
    Bohemian Massif
    Bohemicum
    Chotělice intrusive complex
    clinopyroxenite
    geochemistry
    melasyenite
    ultrapotassic rocks
Keyword
    Chotělického
    Čechách
    české
    Intruzivního
    Komplexu
    Křídové
    Pánve
    Plutonity
    Podloží
    Ultradraselné
    Východních
Abstract (in czech)
   Chotělický komplex je složený z ultradraselných melasyenitů (podobných shonkinitům), monzonitů až monzogaber a kumulátových flogopitových klinopyroxenitů. Petrograficky a geochemicky se výrazně liší od ultradraselných plutonitů moldanubické zóny, přestože obsahy draslíku a celková hořečnatost jsou podobné. Chotělické melasyenity jsou slabě nefelín-normativní, více oxidované, bohatší CaO a Sr a bez europiové anomáie v kontrastu s povahou hypersten-normativních, CaO a Sr chudých durbachitických hornin s negativní Eu-anomálií. Zdá se, že horninové typy tohoto komplexu nemají žádnou obdobu nejen mezi dalšími plutonickými tělesy v Českém masivu, ale ani v jiných částech středo-západoevropských variscid. Komplex je proto důležitým důkazem toho, že nejen obecně mafická, ale dokonce i ultradraselná magmata mohla být v Českém masivu během variského cyklu generována z domén litosférického pláště, které se navzájem lišily složením a historií.
Abstract (in english)
   Ultrapotassic melasyenites (similar to shonkinites), monzonites to monzogabbros and cumulitic phlogopite clinopyroxenites of the Chotělice Intrusive Complex in E Bohemia are rocks petrographically and geochemically different from abundant ultrapotassic plutonites (namely durbachites) of the Moldanubian Zone. Chotělice melasyenites are weakly nepheline-normative, more oxidized, higher in CaO and Sr and lacking any Eu-anomaly in contrast with nature of hypersthene-normative, CaO and Sr poor durbachitic rocks typically displaying a negative Eu-anomaly. These compositional differences are interpreted in terms of distinct compositional characteristics and tectonic histories of lithospheric mantle sources of Variscan ultrapotassic magmas beneath at least a part of the Bohemicum and the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    27. 4. 2014