Record details

Title
    Vliv typu růstového faktoru na fenotyp subpopulací a kinetiku CD34+ buněk v periferní krvi a štěpech periferních kmenových buněk pacientů s non-hodgkinskými lymfomy indikovaných k autologní t.k
Other titles
    Effect of growth factor on the phenotype of subpopulations and on the kinetics of CD34+ cells in the peripheral blood and in grafts of peripheral stem cells in patients with non-Hodgkin's lymphoma indicated for autologous peripheral blood stem c
Author
    Čoupek, Petr
    Hrabčáková, Věra
    Klabusay, Martin
    Lysák, Daniel
    Mayer, Jiří
    Navrátil, Milan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Časopis lékařů českých
Vol./nr.
    Roč. 147, č. 6
Pages
    5
Year
    2008
Thesaurus term
    hematoonkology, stem cells, lymphome
Keyword
    Autologní
    Buněk
    CD34+
    Faktoru
    Fenotyp
    Indikovaných
    Kinetiku
    Kmenových
    Krvi
    Lymfomy
    Non-hodgkinskými
    Pacientů
    Periferní
    Periferních
    Růstového
    Subpopulací
    štěpech
    T.k
    Typu
    Vliv
Abstract (in czech)
   Autoři analyzovali fenotyp subpopulací CD34+buněk a kinetiku jejich mobilizace v periferní krvi a v produktech leukaferézy metodou flowcytometrie v průběhu stimulace a sběru transplantátu. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny mezi jednotlivými stimulačními faktory v expresi antigenů: CD3, CD5 (T-linie), CD56 (NK-linie), CD20 (B-linie), CD38 (p < 0,05) a CD54 (p < 0,01). Nejvýznamnější rozdíl byl pozorován v zastoupení CD34+CD19+ subpopulace (B-linie) (p < 0,001). Exprese jednotlivých antigenů na CD34+ subpopulacích se v závislosti na stimulačním faktoru statisticky významně lišila. Kinetika vyplavování CD34+ buněk v průběhu stimulace vzhledem k optimalizaci sběru transplantátu nebyla výhodnější pro leridistim oproti filgrastimu.
Abstract (in english)
   Effect of growth factor on the phenotype of subpopulations and on the kinetics of CD34+ cells in the peripheral blood and in grafts of peripheral stem cells in patients with non-Hodgkin's lymphoma indicated for autologous peripheral blood stem c
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014