Record details

Title
    Vliv uspořádání říční sítě na hodnoty geotektonických indexů (na příkladu povodí Oslavy)
Other titles
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)