Record details

Title
    Výpočet odvozených polí z gravimetrických měření - obecné řešení
Other titles
    Derived fields computed from the gravity measurements (general solution)