Record details

Title
    Význam teorie kontinentálního driftu Alfreda Wegenera
Author
    Špičák, Aleš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Dějiny věd a techniky
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 1
Pages
    s. 3-6
Year
    2012
Notes
    Překlad názvu: Significance of the continental drift theory of Alfred Wegener
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Alfred Wegener
    continental drift
    history of the Earth Sciences
    plate tectonics
Keyword
    Alfreda
    Driftu
    Kontinentálního
    Teorie
    Význam
    Wegenera
Abstract (in czech)
   Předchůdce představy Alfreda Wegenera o existenci superkontinentu v geologické minulosti lze nalézt již v úvahách Abrahama Ortelia a později v teorii geosynklinál rakouského geologa Edwarda Suesse. Wegener uspořádal jejich pozorování a další výsledky tehdejší paleontologie a klimatologie do hypotézy, podle níž byly v určitém období v minulosti všechny dnešní kontinenty součástí jednoho superkontinentu nazvaného Pangea. Proti Wegenerově hypotéze vznášeli námitky především geofyzici, ovšem odmítání hypotézy bylo v té době patrně také důsledkem méně racionálních příčin. Wegenerova hypotéza kontinentálního driftu byla významně podpořena v 60. letech minulého století novými údaji o reliéfu oceánského dna a pokroky v seismologii a geomagnetismu. Díky tomu se stala jedním z pilířů v té době nově formulované hypotézy deskové tektoniky, dnes všeobecně přijímané univerzální vyvojové teorie současných věd o Zemi.
Abstract (in english)
   Alfred Wegener's consideration of the existence of a supercontinent in the geological past had a predecessor in Abraham Ortelius and in the so-called geosyncline theory of Earth development of Austrian geologist Edward Suess. Wegener coordinated their observations through a hypothesis according which all continents were during a certain era a part of single supercontinent Pangea. Those who argued against Wegener's theory were mainly geophysicists but the oppsition against it at times probably had somewhat less rational causes. Wegener's hypothesis of the continental drift finally gained support in 1960s thanks to outstanding researchers concentrated at four research institutions. The theory of continental drift thus became one of the pillars of a newly formulated hypothesis of plate tectonics, the universal theory of the contemporary Earth Sciences.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013