Record details

Title
    Geografický časopis
Pub. place
    Bratislava
ISSN
    0016-7193
    0016-9193
Country
    Česká republika
    Československo
    Sierra Leone
    Slovensko
Keyword
    časopis
    Geografický
Articles from this serial
    Abrázia po obvode vodnej nádrže Domaša v Nízkych Beskydách
    Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy)
    Augustín Rebro 60-ročný
    Biogeomorphic effects of trees on rock-mantled slopes: searching for dynamic equilibrium
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Erodovanosť pod Šarišského podolia
    Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách
    Geoekologie do 21. století
    Geografické usporiadanie pôdneho krytu
    Geomorfologické pomery Bestín a priľahlej časti Bošáckých bradiel
    Geomorfologické pomery Zemplínských vrchov
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorphological information system: idea and options for practical implementation
    Globalizace a její vliv na rozvoj Brna
    Groundwaters as a natural landscape element
    Historical climatology: definition, data, methods, results
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem v podmínkách těžkých půd
    Hydrologické procesy v krajině - možnosti ich poznania a priestorovej interpretácie
    Ing. Rostislav Švehlík šedesátníkem
    Jubileum Dr. D.A. Lilienbergra, DrSc.
    Jubileum prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc.
    K mape typov reliéfu E. Mazúra
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    Kvantitativní výzkum svahových pohybů ve vnějších západních Karpatech
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    Lineárne a nelineárne rozhrania Západných Karpát, identifikované pomocou kozmických snímok
    Matematické vlastnosti georeliéfu z hladiska geometrických foriem a jeho modelovanie aproximujúcimi funkciami dvoch premenných
    Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele
    Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters
    Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Niektoré aspekty hydrologickej regionalizácie krajiny vo svetle výsledkov výskumu odtokového procesu
    Niektoré aspekty pleistocénneho zalednenia kráľovohoľských Tatier
    Odraz mladej tektoniky v reliéfe južného výbežku Nitrianskej pahorkatiny
    Pleistocenní permafrost na území Československa
    Posledná rozlúčka s akademikom Emilom Mazúrom
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku
    Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
    Prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., 80-ročný
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976
    Regresní model priemernej ročnej odtokovej výšky pre územie Slovenska
    Renesancia problému predhorskej zonálnosti pôd (prírodného prostredia) v nížinách Slovenska
    Renovační geoekologie a zvláště chráněná území
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince
    RNDr. Štefan Bučko, CSc., 70-ročný
    Sedemdesiatiny RNDr. Antona Porubského, CSc.Sc.
    Settlement problems in the Czech borderland
    Slatinné rašelinisko Zelenka na Záhorskej nížine
    Smery výskumu súčasných exogénnych reliéfotvornych procesov na Slovensku a pokus o ich klasifikáciu
    Stanovenie priemerných ročných hodnót transformačných charakteristík povrchovych tokov pre vybrané povodia
    Súčasné geomorfologické exogénne procesy v Malých Karpatech medzi Bratislavou a Pezinkom
    Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy
    Transformácia vulkanického reliéfu na príkladě Cerovej vrchoviny
    Typy reliéfu (komentár k mape E.Mazúra)
    Úloha jednotlivých reliéfotvorných procesov pri formovaní reliéfu juhozápadnej časti Nordenskiöld land na Špicbergoch
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Vplyv podzemných vôd na krajinnú štruktúru Ondavskej roviny
    Vulkanické centrá a ich morfologický prejav v strednej časti Slanských vrchov
    Vybrané územní souvislosti bydlení s příklady ze sídlištních struktur
    Výskyty thufurových kryogenních forem reliéfu na středním Slovensku
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Vývoj a stav fyzickogeografického členění evropských států
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)