Record details

Title
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
ISSN
    1212-6209
Country
    Česká republika
Keyword
    2004
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Articles from this serial
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice)
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Iváň) a VK-1 (Vranovice)
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky