Record details

Title
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pub. place
    Praha
ISSN
    0514-8057
ISBN
    80-7075-170-3
Country
    Česká republika
Keyword
    1993
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Articles from this serial
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
    Brachiopodi některých význačných triasových lokalit Severních vápencových Alp
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče)
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové (24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geologická dokumentace plynovodních rýh (11-22 Kadaň)
    Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
    Granitoidy rozvadovského masívu (11-34 Tachov, 21-12 Rozvadov)
    Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)
    Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Ke geologii okolí Náchoda (04-33 Náchod)
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou (13-11 Benátky nad Jizerou)
    Křídové sedimenty s. od Železných hor (13-41 Čáslav)
    Křídové sedimenty západní části chlomeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov (23-14 Pelhřimov)
    Kvartérně geologický výzkum "Čejcského Jezera"
    Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště (25-33 Uherské Hradiště)
    Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
    Kvartérní sedimenty plzeňské kotliny a širšího okolí (12-333 Plzeň, 12-331 Třemošná)
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mikroflóra cenomanských uloženin orlicko-ždárské oblasti (24-12 Letovice)
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Nový referenční materiál - ZW-C, lithná slída
    O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
    Paleopedologický výzkum na listu Hollabrunn (Dolní Rakousko)
    Paleopedologický výzkum významných lokalit Paudorf, Furth u Göttweigu, Krems-Střelnice a Stranzendorf
    Palynologický výzkum křídových sedimentů (13-32 Kolín, 02-24 Nový Bor, 12-22 Mělník)
    Permokarbon mezi Šárovcovou Lhotou a Ostroměří (03-43 Jičín, 13-21 Hořice)
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha)
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    Proterozoikum na listu Přeštice (22-11 Přeštice)
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Rentgenová difrakční fázová analýza
    Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Výskyt sulfidické mineralizace v poličském krystaliniku u Sedliště ssv. od Jimramova (24-11 Nové Město na Moravě)
    Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánick jednotky (34-21 Hustopeče)
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Zavedení metody Nd-Sm v ČGÚ
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve (04-41 Vrchlabí, 03-44 Dvůr Králové)