Record details

Title
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pub. place
    Praha
ISSN
    0
    0514-8057
ISBN
    80-7075-227-
    80-7075-227-0
Country
    Česká republika
Keyword
    1995
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Articles from this serial
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu (12-32 Zdice)
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
    Další údaje o brachiopodech triasu a liasu Severních vápencových Alp
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) (03-42 Trutnov)
    Experimentální zvětrávání alumosilikátů
    Fosilní plastosoly (ultisoly) ve sprašových profilech na listu Horn (ÖK 21) a Tulln (ÖK 39) - Dolní Rakousko
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Ke genezi spodnopleistocenních illimerizovaných braunlehmů na listu Hollabrunn (ÖK 22) - Dolní Rakousko
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Křídové sedimenty na Kolínsku, Kutnohorsku a v okolí Uhlířských Janovic (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
    Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov)
    Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov)
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
    Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve (03-34 Sobotka)
    Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov)
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka (12-33 Plzeň)
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín (13-32 Kolín)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto (14-31 Vysoké Mýto)
    Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    Předběžná zpráva o výzkumu nevápenitých dinoflagelát spodní křídy slezské jednotky (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles (25-21 Nový Jičín)
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Střední eocén v račanské jednotce u hájenky Baraní (25-24 Turzovka)
    Svrchní proterozoikum a karbon na listu Plasy (12-31 Plasy)
    Svrchnokřídové sedimenty na listu mapy 1:50 000 Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-Sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)