Record details

Title
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pub. place
    Praha
ISSN
    0514-8057
ISBN
    80-7075-257-2
Country
    Česká republika
Keyword
    1996
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Articles from this serial
    Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň) (34-13 Dyjákovice)
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech (11-14 Cheb, 24-34 Ivančice)
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka (25-21 Nový Jičín)
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve
    Petrofyzikální ověřování magnatických anomálií na listu mapy 14-423 Libina
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua)
    Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie (11-41 Mariánské Lázně, 11-42 Manětín)
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leonu (Nikaragua)
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Výzkum melechovského granitového masívu
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov