Record details

Title
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Publisher
    Česká geologická služba
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2008
ISSN
    0514-8057
ISBN
    978-80-7075-708-6
Country
    Česká republika
Keyword
    2007
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Articles from this serial
    Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve
    Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
    Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
    Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
    Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice
    Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Determinační klíč on-line - pomůcka při určování těžkých minerálů
    Doba zdržení a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
    Durbachity třebíčského masivu ve vrtu Požďátky V-5 - genetické implikace
    Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
    Genetické aspekty svrchnokambrického vulkanismu v Křivoklátsko-rokycanském kopmplexu
    Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku : 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou
    Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Hydrogeologická charakteristika Oderské kotliny
    Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů mezi Rakovníkem a Velkou Černocí (tzv. hlavačovských štěrků)
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
    Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem
    Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
    Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
    Kvartérní fluviální sedimenty na území listu 12-322 Hudlice
    Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucie ve střední Nikaragui
    Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u Pístů
    Minerály v rudnině z uranového ložiska Příchovice u Tanvaldu
    Mlčechvostský slepenec - geologie a stratigrafie
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
    Nové fytopaleontologické sběry na haldě dolu Ignác v Markoušovicích (Karbon, vnitrosudetská pánev)
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
    Nové výzkumy v centrální části nikaragujských kenozoických vulkanitů
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON
    Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
    První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu
    Přírodní park Strážnické Pomoraví - Osypané břehy: zkrácení toku Moravy
    Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)
    Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm-Rysova hora : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti ordoviku Krušné hory u Hudlic
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
    Stilpnomelan v proterozoiku Říčanska, střední Čechy
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Strukturní pozice doubického a českokamenického zlomového pole u České Kamenice
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko-turský hřbet, střední Čechy)
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary
    Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
    Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu
    Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím
    Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve
    Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení