Record details

Title
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy
ISSN
    1212-1134
ISBN
    80-85037-39-4
    80-85037-40-8
    80-85037-44-0
    978-80-85037-46-3
    978-80-85037-69-2
Country
    Česká republika
Keyword
    Muzea
    Olomouci
    Přírodní
    Vědy
    Vlastivědného
    Zprávy
Articles from this serial
    Badenská foraminiferová fauna z lokality Olomouc-Neředín (tramvajová smyčka) (střední miocén, karpatská předhlubeň)
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Ichnofisilie Chondrites cf. intricatus z Chabičova
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    K životnímu jubileu Astridy Kupkové
    Klinozoisit z Vernířovic
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc
    Mineralog Radomír Sládek
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro myslejovické souvrství drahanského kulmu
    Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava
    Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidliích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Revize kolekce fosilní makrofauny z lokality Slatinky (karpatská předhlubeň, spodní baden) uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005