Record details

Subject category
    metalogeneze, mineralizace
Article
    Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami
    Au-W zrudněni v Kašperských Horách
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Faktory rudonosnosti intrúzií vo vzťahu k ložiskám Cu-Mo porfýrových rúd
    Genetické modely žilného a stratiformného zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Graphite and sulphide mineralization in the Lúka part of the Malá Fatra Mts. (West Carpathians)
    Hydrotermálna polymetalická mineralizácia v Chvojnici (Malá Magura)
    K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady
    K hlavným výsledkom úlohy Regionálna geológia Západných Karpát
    K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Ložisko Au rud Suchá Rudná
    Main characteristics of the metallogeny of the Nízké Tatry Mts.
    Manifestation of manganese mineralization in Liassic bituminous carbonates of the Branisko Mts.
    Měďnorudný revír Maider v jižním Maroku
    Merenskyite, Pd (Te, Se)2, and the low-temperature selenide association from the Předbořice uranium deposit, Czechoslovakia
    Metalogeneze, surovinový potenciál a kritéria rudonosnosti uhlíkatých formací
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Mobilization of Metals from the Lower Palaeozoic Black Metapelites during Metamorphic Events (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., West Carpathians)
    Molybdenite-Magnetite Bearing Greisens Associated with Peraluminous Leucogranites, Nebelstein, Bohemian Massif (Austria)
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    O geologii ofiolitových zón a metalogenezi ostrovních oblouků
    O výťažnosti ako nedostatočnom kritériu výsledkov rozdružovania
    Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Polymetalické zrudněni v mirovickém metamorfovaném ostrovu
    Polymetalické zrudnění žíly H32A na š. č. 16 UD Příbram
    Porovnanie metalogenézy stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Predbežná informácia o výskyte Au-Sb mineralizácie v oblasti Rematy pri Handlovej
    Problémy veku a zdroja sideritovej formácie Západných Karpát
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Rare earths from uranium mineralization occurrences in the Permian of the Gemericum, the Western Carpathians
    Reziduální tíhové pole a metalogeneze v krkonošsko-jizerském krystaliniku
    The Role of Organic Matter Rich Formations in the Metallogeny of the Bohemian Massif: an Overview
    Rozdíly v charakteru rudodárných fluid v Českém masívu na základě studia fluidních inkluzí
    Rozpory v názorech na metalogenezi Českého masívu
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Seminár o metalogenéze malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Some mineralization types bound to Lower Paleozoic black shales and lydites of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
    Současný stav revíru Matahambre a Santa Lucia na Kubě
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň
    Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
    Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle
    Surovinová základňa exploatovaného ortuťového ložiska Malachov-Veľká Studňa
    Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
    Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru
    Využití mikroorganismů při těžbě a úpravě zlatonosných rud
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách
    Výzkum metalogeneze formací černých břidlic v rámci IGCP projektu 245
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie
    Zlato západoafrického kratonu